Nâng cấp Phòng Golf trong nhà tại Tổng Công ty Việt Thắng - Golf Simulator - Screen Golf

Nâng cấp Phòng Golf trong nhà tại Tổng Công ty Việt Thắng